Tên Trung tâm:TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tên tiếng Anh: QUALITY ASSURANCE CENTRE

Ngày thành lập: 04/4/2007;

Địa chỉ: Số 182 Đường Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An;

 

Điện thoại kèm Fax: 038 3557952;

 

Website: http://www.qacvinhuni.info                 Email: dbcldhv@yahoo.com.vn.

Ban Giám đốc gồm:


P. Giám đốc phụ trách:                  Trần Đình Quang

Phó Giám đốc:                                Nguyễn Hồng Lộc

Phó Giám đốc:                                Phạm Lê Cường

Phó Giám đốc:                                Nguyễn Ngọc Hiếu