+ Về khảo thí: 
     - Cung cấp phần mềm chấm thi trắc nghiệm.
     - Tổ chức và chấm thi trắc nghiệm khách quan, tự luận thi tuyển sinh sau đại học, đại học, cao đẳng.
     - Tư vấn xây dựng ngân hàng đề thi (trắc nghiệm, tư luận, vấn đáp) các học phần/ môn học đại học, cao đẳng.

+ Về Đảm bảo Chất lượng:
      - Tư vấn tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
      - Tư vấn xây dựng chuẩn đầu ra.
      - Tư vấn xây dựng phiếu và tổ chức điều tra (lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên, lấy ý kiến nhà tuyển dụng...)