Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (lịch học của một số chuyên ngành không thể thực hiện đúng tiến độ), Nhà trường thông báo điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 24 (tuần 9) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 14 và 15/10/2017 tại Nhà học B1 và B3 như sau (Xem chi tiết tại đây).

Học viên khóa 23 và NCS cũng được bố trí thi đợt này. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng