Nhà trường thông báo điều chỉnh Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 24 (tuần 10) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 28 và 29/10/2017 tại Nhà học B1 như sau: do một số chuyên ngành chuyển lịch học nên một số học phần được tổ chức thi thay đổi, dẫn đến tên phòng thi và ca thi cũng được điều chỉnh lại cho phù hợp (Xem chi tiết tại đây). Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện.

Trung tâm Đảm bảo chất lượng