Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 (Tuần 14) và Khóa 23 (Tuần 6) tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 02 và 03/4/2016 tại Nhà học B1 (Chi tiết xem file đính kèm). Các chuyên ngành K23 trùng lịch học sẽ được bố trí thi trong các đợt tiếp theo.

Lưu ý:

- Học viên Khóa 22 và Khóa 23 vắng thi có lí do hai học phần Tiếng Anh, Triết học và học bổ sung các học phần khác, có đủ minh chứng, hồ sơ và đã hoàn thành thủ tục đăng kí thi bổ sung cũng được bố trí thi cùng với Khóa 22 (Chi tiết xem file đính kèm).

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể cho từng cá nhân trong tài khoản học viên tại mục Đăng kí học trên trang chủ của website Trường Đại học Vinh hoặc từ trang chủ vào mục ĐÀO TẠO\Sau đại học\Tài khoản học viên, sau khi đăng nhập chọn tiếp như sau:

* Bước 1: chọn Trang chủ\Thông tin cá nhân\Xem Lịch thi cá nhân;

* Bước 2: Học kỳ: chọn 1_2015_2016;

* Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1;

* Bước 4: Đợt thi: chọn Thi kết thúc học phần Cao học khóa 23 (tuần 6).

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

                                                                                                                  Trung tâm Đảm bảo chất lượng

lichthich22vinh tuan14b.xlsx

danh sach thi bo sung k23vt12016.xls