Nhà trường thông báo Lịch thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 23 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 20 và 21/02/2016 (Tuần 3) tại Nhà học B1 (Chi tiết xem file đính kèm). Các chuyên ngành trùng lịch học sẽ được bố trí thi trong các đợt tiếp theo.

Lưu ý:

- Học viên Khóa 22 vắng thi có lí do và đã hoàn thành thủ tục đăng kí thi bổ sung cũng được bố trí thi cùng với Khóa 23 (Chi tiết xem file đính kèm).

- Học viên xem số báo danh, phòng thi cụ thể cho từng cá nhân trong tài khoản học viên tại mục Đăng kí học trên trang chủ của website Trường Đại học Vinh hoặc từ trang chủ vào mục ĐÀO TẠO\Sau đại học\Tài khoản học viên, sau khi đăng nhập chọn tiếp như sau:

* Bước 1: chọn Trang chủ\Thông tin cá nhân\Xem Lịch thi cá nhân

* Bước 2: Học kỳ: chọn 1_2015_2016

* Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

* Bước 4: Đợt thi: chọn Thi kết thúc môn học Cao học khóa 23 (tuần 3).

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

                                                                         Trung tâm Đảm bảo chất lượng