Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

                Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Quyết định số 3139/QĐ-ĐHV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường hướng dẫn công tác khảo thí trong đào tạo sau đại học như sau (chi tiết xem văn bản đính kèm).

                                                                                                                    Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Huong dan khao thi SDH theo TT_15-2004.pdf