Kính gửi: - Trưởng các khoa có đào tạo thạc sĩ;

                                    - Trưởng các bộ môn có đào tạo thạc sĩ;

                                    - Chủ nhiệm các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

           Căn cứ Thông tư số 15/2914/TT-BDGĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-ĐHV ngày 19/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Qui định đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng ngày 28/8/2014 về việc xây dựng bộ đề thi kết thúc học phần đào tạo cao học tại buổi duyệt kế hoạch năm học 2014-2015 cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng;

          Nay Trường hướng dẫn các đơn vị có đào tạo thạc sĩ xây dựng bộ đề thi (áp dụng từ khóa đào tạo thứ 22 trở đi) cho các học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ do đơn vị phụ trách như sau (Xem văn bản đính kèm):

                                                                                                  Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Huong_dan_ra_de_thi_ket_thuc_hoc_phan_cao_hoc_143110160717.pdf