Hiện nay Nhà trường đã công bố kế hoạch thi giữa kỳ của học kỳ 1 năm học 2017- 2018, yêu cầu Sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân để thực hiện: 

- Hướng dẫn sinh viên xem lịch thi dự kiến như sau:

Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

Bước 2:  Học kỳ: chọn  1_2017_2018

Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

Bước 4: Đợt thi: chọn Thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2017-2018 khóa 58 ...

+ Đối với sinh viên đăng ký học phần chuyển đổi với khóa 58 sinh viên đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký trước 17h00 ngày 25 tháng 10 năm 2017, lịch thi chuyển đổi sẽ được công bố 15h00 ngày 02 tháng 11 năm 2017.

+ Đối với sinh viên chưa có lịch thi hoặc bị trùng lịch thi, sinh viên thông báo cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng biết để xếp lịch. Nhà trường không tổ chức đăng ký hoãn thi.

+ Đối với sinh viên nghỉ thi có lý do chính đáng (trường hợp đau ốm hoặc sự cố bất thường phải có giấy tờ hợp lệ được Trưởng khoa chủ quản chấp nhận) sinh viên viết đơn và kèm theo minh chứng nộp cho Bộ phận một cửa chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày tổ chức thi môn đó.

+ Lưu ý: 

- Theo quy định Đánh giá giữa kỳ được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

- Theo Quy chế đào tạo cho sinh thì đối với học phần từ 3 Tín chỉ lý thuyết trở xuống thi 1 lần, đối với từ 4 tín chỉ lý thuyết trở lên thi 2 lần. 

- Sinh viên kiểm tra tài khoản học phí trên hệ thống, nếu trong tài khoản của sinh viên phát sinh dự nợ (không kể ít hay nhiều) sinh viên sẽ không được dự thi học phần. 

lichthi_v2.xls

lichthigkcs2_k58.xls

 Nghệ An, ngày 18 tháng 10  năm 2017

                                                                                               Trung tâm Đảm bảo Chất lượng