Hiện nay Nhà trường đã công bố kế hoạch thi giữa kỳ của học kỳ 2 năm học 2017- 2018, yêu cầu Sinh viên kiểm tra trên trang cá nhân để thực hiện: 

     Hướng dẫn sinh viên xem lịch thi như sau:

Bước 1: Xem Lịch thi cá nhân

Bước 2:  Học kỳ: chọn  2_2017_2018

Bước 3: Lần thi: chọn Thi lần 1.

Bước 4: Đợt thi: chọn Thi giữa kỳ học kỳ 2 năm học 2017-2018 khóa 58  đợt 1 hoặc đợt 2.

+ Đối với sinh viên chưa có lịch thi hoặc bị trùng lịch thi, sinh viên thông báo cho Nhà trường qua Trung tâm Đảm bảo Chất lượng biết để xếp lịch. 

+ Đối với sinh viên nghỉ thi có lý do chính đáng (trường hợp đau ốm hoặc sự cố bất thường phải có giấy tờ hợp lệ được Trưởng khoa/ viện chủ quản chấp nhận) sinh viên viết đơn và kèm theo minh chứng nộp cho Bộ phận một cửa chậm nhất sau 02 ngày kể từ ngày tổ chức thi môn đó.

+ Lưu ý: 

- Theo quy định Đánh giá giữa kỳ được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

- Theo Quy chế đào tạo cho sinh thì đối với học phần từ 3 Tín chỉ lý thuyết trở xuống thi 1 lần, đối với từ 4 tín chỉ lý thuyết trở lên thi 2 lần. 

- Sinh viên đến muộn quá 15 phút so với thời gian thi, không có giấy tờ tùy thân có ảnh sẽ không được tham gia dự thi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Trung tâm Đảm bảo Chất lượng