BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 42 /TB-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển

về việc công nhận năng lực khảo thí của Trường Đại học sư phạm Hà Nội và trường Đại học Vinh


Tại phiên họp ngày 14 tháng 9 năm 2012, do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì với sự tham dự của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, đại diện lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục Đại học, lãnh đạo Trường Đại học Vinh đã trình bày báo cáo về năng lực khảo thí của Trường. Sau phiên họp, Trường Đại học Vinh đã triển khai thí điểm rà soát năng lực tiếng Anh của trên 100 giáo viên. Kết quả thí điểm tương đương với kết quả rà soát năng lực do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Trường Đại học Hà Nội thực hiện trên cùng mẫu số lượng giáo viên. Chất lượng các đề thi qua đánh giá tuân thủ theo các quy định chung.

Tại phiên họp ngày 18 tháng 12 năm 2012, do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển chủ trì, với sự tham dự của Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, đại diện lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục Đại học, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã trình bày báo cáo năng lực khảo thí của Trường. Sau phiên họp trên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã ra Quyết định thành lập Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ. Trung tâm này đã có đủ các điều kiện về nguồn nhân lực và vật lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khảo thí, rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên.

Trên cơ sở các văn bản nhận xét đánh giá của Bộ phận Thường trực Ban Quản lý Đề án NNQG 2020, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng và Vụ Giáo dục Đại học, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã kết luận như sau:

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Vinh đã hội đủ các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ của Đề án trong việc rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên. Cụ thể: Trường có đơn vị chuyên trách về khảo thí; Có đội ngũ cán bộ làm công tác khảo thí đủ về số lượng và chất lượng (đã qua đào tạo ngắn hạn về khảo thí và có chứng chỉ giám khảo chấm kỹ năng nói, kỹ năng viết); Có bề dày kinh nghiệm về công tác khảo thí (thâm niên làm khảo thí và các kỳ thi lựa chọn thí sinh đi học nước ngoài, cùng với sự đa dạng của các nhiệm vụ khảo thí đã thực hiện); Có cam kết của Ban Giám hiệu nhà trường tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

2. Các địa phương có thể lựa chọn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Vinh để thực hiện việc rà soát năng lực giáo viên tiếng Anh cho địa phương mình.

3. Giao cho Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 quán triệt lại với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Vinh về nội dung, cách thức thực hiện công tác rà soát năng lực tiếng Anh cho giáo viên, định dạng bài thi, cách thức tổ chức thi, đánh giá trình độ, thang điểm và quy điểm theo khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu như đã thống nhất với tám đơn vị được giao nhiệm vụ trước đây.

           Văn phòng thông báo để các đơn vị liên quan được biết và thực hiện theo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c) ;

- Các Thứ trưởng ( để biết) ;

- Cục KT&KĐCLGD ( để p/h) ;

- Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Vụ GDĐH ( để p/h) ;

- Sở GD&ĐT các địa phương ;

- 10 đơn vị tham gia rà soát năng lực Giáo viên;

- Lưu VT; ĐANN.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Mạnh Hùng