Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã được tổ chức vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp tầng 2 Nhà Điều hành.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đại biểu đại diện phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo Sau Đại học, phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Quản trị và Đầu tư, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn… cùng tập thể cán bộ công chức của Trung tâm.

Đại hội đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch năm học 2019 - 2020, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Bản dự thảo Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm học 2019 – 2020  ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, phát biểu của các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm học 2019-2020 Trung tâm Đảm bảo chất lượng quyết tâm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng cấp trên, các chủ trương của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn mới; Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ theo định hướng chuyên nghiệp hóa và nâng cao hiệu quả; Tiếp tục tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đảm bảo chất lượng của nhà trường giai đoạn 2018-2025.

Với tinh thần phát huy những mặt mạnh và khắc phục những mặt yếu, phối hợp tốt với các đơn vị và cá nhân trong Trường để tăng cường hiệu quả công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đảm bảo chất lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

                                                                                                   Bài: Đinh Nga; Ảnh: Việt Dũng