Thực hiện quy định về tổ chức thi, kiểm tra, kể từ học kỳ 2 năm học 2013 - 2014, không cho phép hoãn thi học phần. Vì vậy, mẫu đơn đăng ký hoãn thi trên website của Trung tâm Đảm bảo chất lượng đăng ngày 06/9/2012 theo đường link: /DATA/0/Donvi/DisplayVBDV/224/263/666/vanbanDV.htm

 không còn giá trị sử dụng.

            Vậy, Trung tâm thông báo để sinh viên biết và thực hiện.

                                                                          Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2014

                                                                            Trung tâm Đảm bảo chất lượng