Theo kế hoạch thời gian đào tạo, khoá 50 sẽ kết thúc khoá học vào đầu tháng 6 năm 2013. Để tổ chức thi học phần thay thế tốt nghiệp cho sinh viên khóa 50, Nhà trường thông báo kế hoạch triển khai thực hiện như sau: (xem file đính kèm)

To_chuc_50_130605075847.doc