Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã rà soát, cập nhật việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, viên chức thuộc Trung tâm Đảm bảo chất lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị. Phân công này có hiệu lực từ ngày 05/6/2019, chi tiết xem  tại đây