Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
                                                                   TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
                                                        Tên giao dịch quốc tế: Centre for Quality Assurance

A. Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí trong phạm vi toàn Trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
B. Nhiệm vụ
1. Công tác đảm bảo chất lượng
1.1. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản qui định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.
1.2. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; đồng thời là đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn quốc gia.
1.3. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.
1.4. Chủ trì việc tổ chức biên soạn và cập nhật chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học và các chuyên ngành đào tạo sau đại học.
1.5. Xây dựng tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ, viên chức, giảng viên; thiết kế phiếu hỏi và tổ chức lấy ý kiến sinh viên, giảng viên, cán bộ, viên chức, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của Nhà trường.
1.6. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường.
1.7. Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.
1.8. Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng.
2. Công tác khảo thí
2.1. Nghiên cứu ứng dụng các mô hình kiểm tra, đánh giá trong nước và quốc tế vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản qui định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.
2.2. Tổ chức xây dựng và định kì cập nhật ngân hàng đề thi học phần; quản lí và tổ chức đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học.
2.3. Chủ trì tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học; chủ trì công tác tổ chức thi cuối kỳ cho các Trường trực thuộc.
2.4. Thống kê kết quả học tập của người học và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá người học.
2.5. Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về kết quả học tập của người học, công tác khảo thí và ngân hàng đề thi.