Nhà trường thông báo Lịch thị K59 và K60 văn bằng 2 ngành Luật, học kỳ I - Năm học 2019 - 2020 (Link xem lịch thi K59  và Link xem lịch thi K60). Chi tiết Sinh viên có thể xem trong tài khoản cá nhân (mục Thông tin cá nhân).