Sáng ngày 10/01/2015, Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức quảng bá tuyển sinh Đại học năm 2015, các ca thi buổi Sáng (ca1, ca2) ngày 10/01/2015 sẽ chuyển sang buổi Chiều (ca3, ca4) ngày 10/01/2015. Chi tiết như sau: (xem file đính kèm)

Thong_bao_thay_doi_lich_thi_150701150331.xls