- Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo: Công nghệ thực phẩm

- Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo: Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

- Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Địa lí

- Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo: Sư phạm Ngữ văn