Ngày thành lập: 04/04/2007

Tổng số cán bộ: 14

Địa chỉ: Nhà A0, Trường Đại học Vinh, Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3855454. Số máy lẻ: Giám đốc: 355; Các máy lẻ: 371, 325.

Fax:  038.3855269

Email: ttdbcl@vinhuni.edu.vn

 

1. TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc

Điện thoại: 0916.958.696

Email: hieunn@vinhuni.edu.vn; hieunn@gmail.com

Địa chỉ: Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An

2. TS. Thái Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc

Điện thoại: 0917.774.489

Email: oanhttk@vinhuni.edu.vn; thaithikimoanhkt@gmail.com

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

3. ThS. Nguyễn Thị Hương Trà, Phó Giám đốc

Điện thoại: 0982.456.363

Email: tranth@vinhuni.edu.vn; huongtradhv@gmail.com

Địa chỉ: Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Nguyễn Hoàng An, Chuyên viên

Điện thoại:  0964.955.898

Email: annh@vinhuni.edu.vn; nguyenantktt@gmail.com

Địa chỉ: Phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

5. ThS. Lê Việt Dũng, Chuyên viên

Điện thoại: 0919.190.380

Email: dunglv@vinhuni.edu.vn; ttttdhv@gmail.com

Địa chỉ: Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

6. Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chuyên viên

Điện thoại: 0945.336.286

Email: hantn@vinhuni.edu.vn; ngocha180688@gmail.com

Địa chỉ: Phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

7. ThS. Trần Thị Hằng, Chuyên viên

Điện thoại: 0936.467.177

Email: hangtt@vinhuni.edu.vn; hangchau1210@gmail.com

Địa chỉ: Phường Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

8. ThS. Nguyễn Minh Hiền, Chuyên viên

Điện thoại: 0982.349.169

Email: hiennm@vinhuni.edu.vn; minhhiendhv@gmail.com

Địa chỉ: Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

9. ThS. Nguyễn Huy Hùng, Chuyên viên

Điện thoại: 0914.535.566

Email: hungnh@vinhuni.edu.vn; nguyenhuyhungdhv@gmail.com

Địa chỉ: Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

10. Trần Thanh Huyền, Chuyên viên

Điện thoại: 0943.376.669

Email: huyentt@vinhuni.edu.vn; huyentran39@gmail.com

Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

11. ThS. Nguyễn Anh Lương, Chuyên viên

Điện thoại: 0915.128.222

Email: luongna@vinhuni.edu.vn; nguyenanhluong.dhv@gmail.com

Địa chỉ: Xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

12. ThS. Đinh Thị Nga, Chuyên viên

Điện thoại: 0932.323.989

Email: ngadt@vinhuni.edu.vn; mainga1010@gmail.com

Địa chỉ: Phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

13. ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung, Chuyên viên

Điện thoại: 0979.276.002

Email: nhungntk@vinhuni.edu.vn; nhung0402dtdhv@gmail.com

Địa chỉ: Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

14. ThS. Nguyễn Mai Phương, Chuyên viên

Điện thoại: 0966.369.488

Email: phuongnm@vinhuni.edu.vn; maiphuong.vinhuni@gmail.com

Địa chỉ: Phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An