Nhằm thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm tiếng Anh, Giáo dục thể chất và Tài chính Ngân hàng (file đính kèm), Trường Đại học Vinh công bố công khai báo cáo tự đánh giá đến các bên liên quan trong phạm vi đơn vị Trường Đại học Vinh. Việc công khai báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng.

1. Báo cáo tự đánh giá ngành Sư phạm Lịch sử (Xem chi tiết tại đây)

2. Báo cáo tự đánh giá ngành Sư phạm tiếng Anh (Xem chi tiết tại đây)

3. Báo cáo tự đánh giá ngành Giáo dục thể chất (Xem chi tiết tại đây)

4. Báo cáo tự đánh giá ngành Tài chính - Ngân hàng (Xem chi tiết tại đây)