Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD có một số hướng dẫn điều chỉnh so với các công văn trước đó, cụ thể:

Phạm vi áp dụng: Công văn 2085 bổ sung thêm hai thông tư: Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm và Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT từ xa trình độ đại học.

Đối với hướng dẫn TĐG CTĐT, các thay đổi quan trọng cơ sở giáo dục (CSGD) cần lưu ý gồm:

Ngoài ra, Công văn 2085 cũng có các hướng dẫn mới về quy trình viết phiếu đánh giá tiêu chí, về lưu trữ và bảo quản tài liệu minh chứng…

Chi tiết xem tại đây.

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD hướng dẫn TĐG và đánh giá ngoài

Phụ lục ban hành kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD

Công văn 744/QLCL-KĐCLGD điều chỉnh một số phụ lục ban hành kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD