Văn bản Quy định, hướng dẫn ĐBCL Trường Đại học Vinh

    1. Quy định về hoạt động ĐBCL Trường Đại học Vinh

    2. Hướng dẫn xây dựng chiến lược và kế hoạch ĐBCL đơn vị

    3. Hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ KĐCLGD