tt62_quy_dinh_ve_quy_trinh_va_chu_ky_kdclgd_truong_dai_hoc_cao_dang_va_trung_cap_chuyen_nghiep.pdf

vbhn06_quy_dinh_ve_tieu_chuan_danh_gia_chat_luong_giao_duc_truong_dai_hoc_hop_nhat_qd_652007qdbgddt_ngay_01112007_va_thong_tu_so_372012ttbgddt_ngay_30102012.pdf

cv_1237_s_d_ng_tk_h_ng_d_n_g_cs_t_03_8_2016.pdf

tt12_2017_ttbgddt_349575.pdf 1_

cv_766_huong_dan_tdg_2042018.pdf

2_cv_767_huong_dan_dgn_2042018.pdf

cv_1668_thay_th_cv_768_31122019.pdf