Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐU ngày 19/8/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về tăng cường hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh; Nghị quyết số 01/NQ-ĐU ngày 03/6/2020 của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 32, nhiệm kỳ 2020-2025, Nhà trường đã chỉ đạo Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì biên soạn Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh.

Để chính thức ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh, Nhà trường giao cho Trung tâm Đảm bảo chất lượng tổ chức lấy ý kiến góp ý trong toàn Trường. Cách thức góp ý kiến như sau:

1. Đối tượng cho ý kiến: Toàn thể cán bộ, viên chức và giảng viên toàn Trường.

2. Cách thức cho ý kiến: Góp ý kiến bằng văn bản riêng hoặc sửa chữa trực tiếp trên văn bản (nếu in thành bản cứng thì sửa chữa, góp ý bằng bút mực đỏ; nếu sửa chữa, góp ý trên bản mềm thì phải bôi màu đỏ đối với những phần cần bỏ đi, bôi màu xanh đối với những chữ, ý thêm vào).

Ý kiến góp ý, sửa chữa gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng (trực tiếp TS. Thái Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc qua email: thaioanhvinhuni@gmail.com) trước ngày 10/8/2020.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn trường tổ chức lấy ý kiến tại đơn vị và tổng hợp gửi về Trường đúng thời hạn. Sau ngày 10/8/2020, nếu các đơn vị không có ý kiến thì coi như đã đồng ý, Nhà trường sẽ hoàn thiện và ban hành để thực hiện.

- Chi tiết công văn yêu cầu góp ý

- Chi tiết dự thảo Sổ tay Đảm bảo chất lượng tải tại đây