Ngày 22/7/2019, thực hiện kế hoạch TĐG 02 chương trình đào tạo Sư phạm Toán học và Công nghệ thông tin theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA theo quyết đinh số 923/QĐ-ĐHV ban hành ngày 26/04/2019 của Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh đã mời chuyên gia từ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng là TS. Huỳnh Phương Nam – Trưởng Khoa Xây dựng và cầu Đường tập huấn về công tác TĐG và ĐGN 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ thông tin theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.  Mục đích của chương trình tập huấn là nhằm chuẩn bị các điều kiện cần thiết tốt nhất cho công tác TĐG và ĐGN 02 CTĐT Sư phạm Toán học và Kỹ sư Công nghệ thông tin theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và tập huấn cho các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách của 02 CTĐT.

Tham dự Chương trình Tập huấn, về phía Ban giám hiệu Nhà trường có TS. Trần Bá Tiến – Phó hiệu trưởng. Về phía các đại biểu tham dự có Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách của 02 CTĐT, Tổ ĐBCL - Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Giám đốc Trung tâm Kiểm định CLGD Trường Đại học Vinh.

Nội dung chương trình tập huấn tập trung vào việc hướng dẫn cách thức tổ chức viết SAR, làm rõ các nội dung chính cũng như nội hàm các thuật ngữ của SAR. Đặc biệt trong chương trình tập huấn chuyên gia đã chỉ ra các công việc cần chuẩn bị sớm cho công tác đánh giá ngoài như xác định triết lý giáo dục của Nhà trường, khảo sát các bên liên quan (nhất là cựu sinh viên và nhà tuyển dụng), hoàn thiện bản mô tả CTĐT, hoàn thiện websits bằng tiếng anh của 02 CTĐT, công tác đảm bảo an toàn và PCCC cơ sở vật chất, … Bên cạnh đó chuyên gia còn hướng dẫn cách thức chuẩn bị đánh giá ngoài và đón đoàn đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN.

Sau chương trình Tập huấn, các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký, các nhóm chuyên trách của 02 CTĐT cơ bản đã nắm được cách thức tổ chức, cách viết báo cáo tự đánh giá, minh chứng và công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.

 

                                                                                 Bài: Kim Oanh     Ảnh: Thanh Huyền