Công văn phối hợp tổ chức thi

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019-2020