Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi kết thúc học phần, học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 từ khóa 58 đến khóa 61 cụ thể như sau:

- Lịch thi K58-K60 xin tải tại đây: lich_thi_k58k60.xls

- Lịch thi K61 xin tải tại đây: lich_thi_k61.xlsx

Các thông tin chi tiết về Số báo danh, phòng thi, thời gian thi, ...  Xin mời truy cập trang thông tin cá nhân của sinh viên.