UPM là hệ thống đối sánh chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam do nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN sáng lập. Ngoài các tiêu chí cơ bản về đào tạo và nghiên cứu, UPM quan tâm đến cả quản trị chiến lược, hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các yếu tố của đại học thông minh và chuyển đổi số, mức độ quốc tế hóa và phát triển bền vững theo tiếp cận kiểm định chất lượng và xếp hạng gắn sao; hỗ trợ đối sánh và nhận diện chất lượng đại học một cách toàn diện. Thông qua việc thu thập số liệu và phân tích các hoạt động một cách độc lập theo bộ tiêu chuẩn UPM, cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH) được đánh giá đạt chuẩn chất lượng và gắn sao theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng.

Ngày 12/8/2020, Hệ thống Đối sánh Chất lượng Giáo dục đại học UPM đã thông báo tới Trường Đại học Vinh về kết quả đối sánh chất lượng và gắn sao các cơ sở giáo dục đại học khu vực ASEAN năm 2020. Theo đó, Trường Đại học đạt được tổng số điểm là 574 điểm cho 8 nhóm tiêu chuẩn tương ứng với 8 lĩnh vực được cụ thể hoá thành 54 tiêu chí. Kết quả đối sánh chất lượng và gắn sao cho  từng lĩnh vực như sau:

 

Kết quả xếp hạng theo từng lĩnh vực của Trường Đại học Vinh

Kết quả này sẽ được thông báo chính thức tại Hội thảo khoa học về UPM do Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban thư ký của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) đồng tổ chức ngày 18 tháng 8 năm 2020 (http://www.aunsec.org/pressroom_news30.php) và đăng trên website của Hệ thống (https://upm.vn).

Với kết quả này, Nhà trường tin tưởng rằng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp Nhà rường tiếp tục tự rà soát, đối sánh chất lượng và thực hiện quản trị chiến lược trong Nhà trường. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để nhà trường có thể giải trình với các bên liên quan cũng như truyền thông, quảng bá cho Nhà trường một cách đầy đủ và chuẩn mực.

TT Đảm bảo chất lượng