Tên giao dịch quốc tế: Centre for Quality Assurance

I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng về phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác đảm bảo chất lượng:

a) Chủ trì nghiên cứu, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

b) Chủ trì xây dựng và triển khai chiến lược đảm bảo chất lượng của nhà trường; chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục; đầu mối tổ chức công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

c) Quản lý và giám sát hoạt động của mạng lưới đảm bảo chất lượng của nhà trường tại các đơn vị; phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan để xử lý, phân tích, đối sánh phát hiện các mặt mạnh và tồn tại của các đơn vị;

d) Chủ trì việc xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL; đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng ở các đơn vị trong trường;

đ) Phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ của nhà trường; đầu mối quản lý hoạt động mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong của nhà trường;

e) Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà trường; quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của trường về công tác đảm bảo chất lượng; thống kê và báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng theo quy định;

f) Phối hợp với Phòng Khoa học và HTQT xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và đăng ký kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.

2. Công tác khảo thí:

a) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình khảo thí trong nước và quốc tế để tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý các hoạt động khảo thí, các quy định và hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực người học;

b) Phối hợp các đơn vị trong công tác tổ chức thi tuyển sinh hệ THPT, đại học và sau đại học; chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm khách quan các kỳ thi tuyển sinh, thi giữa kỳ của nhà trường; cung cấp các dịch vụ khảo thí theo nhu cầu xã hội;

c) Chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, dữ liệu về kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo đại học, sau đại học, các loại hình bồi dưỡng cấp chứng chỉ và bổ túc kiến thức;

d) Chủ trì tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo chính quy, bổ túc kiến thức cho các đối tượng dự thi để xét tuyển đầu vào các hệ đào tạo đại học và sau đại học; phối hợp tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo VLVH, ĐTTX; phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ, thi nâng bậc, thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

đ) Chủ trì tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

e) Thống kê kết quả học tập của người học và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá người học.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.