Tham dự buổi Hội thảo tập huấn trực tuyến có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị: Viện Kỹ thuật công nghệ, Viện Sư phạm Tự nhiên,Trung tâm Kiểm định, Trung tâm Đảm bảo chất lượng; các thành viên Hội đồng, Ban thư ký tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Sư phạm Toán, mạng lưới đảm bảo chất lượng của các đơn vị phòng, ban, trung tâm và cán bộ viên chức Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Hội thảo tập huấn đã thảo luận về các vấn đề như: cấu trúc PDCD trong đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA; phân biệt sự khác nhau giữa đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA và kiểm định chất lượng theo Thông tư 04/2016/TT-BGD&ĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Nhận xét và thảo luận về Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA của ngành Công nghệ thông tin và Sư phạm Toán.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

 

Tin: Trung tâm Đảm bảo chất lượng