A. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí trong phạm vi toàn Trường nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.


B. Nhiệm vụ

1.            Công tác đảm bảo chất lượng
1.1.      Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn, tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản qui định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục.

1.2.      Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo của Trường; đồng thời tham gia các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3.      Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường.

1.4.      Hoàn thiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng và tổ chức thực hiện đánh giá khoa đào tạo.

1.5.      Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về đảm bảo chất lượng cho cán bộ, viên chức của Trường.

1.6.      Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế.


2.            Công tác khảo thí

2.1.      Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết quản học tập của sinh viên, học viên.

2.2.      Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi học phần; quản lí và tổ chức đề thi học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học.

2.3.      Là đầu mối tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học.

2.4.      Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí.

 

(Trích Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Số: 359 /QĐ-ĐHV ngày 25 tháng 02 năm 2011Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường)