Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Trung tâm Đảm bảo chất lượng phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ trong Trung tâm như sau:

 

Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức TTĐBCL.doc

Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức TTĐBCL.pdf