Nhà trường thông báo Lịch thị bổ sung cho Sinh viên vắng thi có lý do học kỳ 1, năm học 2019 - 2020 (Xem chi tiết tại đây). Số báo danh và phòng thi cụ thể, học viên xem trong tài khoản học viên (mục Thông tin cá nhân).