Trung tâm Đảm bảo chất lượng thông báo Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I - Năm học 2020 - 2021, khóa 58, 59 và 60 như sau:

Lịch thi sinh viên có thể xem trong tài khoản cá nhân hoặc tại file đính kèm

lich_thi_kthp_hoc_ky_1.xls  .