Để chuẩn bị cho công tác đánh giá người học theo chuẩn đầu ra đối với khoá 31 của các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, Nhà trường  ban hành công văn số: 332/ĐHV-ĐBCL ngày 27 tháng 3 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung ngân hàng câu hỏi đánh giá học phần đào tạo trình độ thạc sĩ kèm theo hệ thống các biểu mẫu. (Xem công văn TẠI ĐÂY