Để thuận lợi cho người học thực hiện phúc khảo điểm nếu có Nhà trường đã ban hành Quy trình phúc khảo điểm theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh (xem quy trình phúc khảo điểm TẠI ĐÂY).