Để đảm bảo quyển lợi cũng như thuận tiện cho người học thực hiện các yêu cầu về phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1336/QĐ-ĐHV ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối học kỳ. Quy định này được áp dụng từ Kỳ 2 năm học 2022-2023. Đề nghị người học xem quy trình và biểu mẫu liên quan để thực hiện phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ khi có nhu cầu (Xem Quy trình phúc khảo điểm đánh giá cuối kỳ TẠI ĐÂY)