Để triển khai đánh giá người học theo chuẩn đầu ra của các bậc đào tạo tại trường Đại học Vinh, Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác đánh giá và quản lý kết quả học tập trong đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Vinh. (Xem quy định TẠI ĐÂY)