Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tình hình thực tế của Trường Đại học Vinh, Nhà trường quyết định:

1. Sinh viên, học viên học tập trung tại Trường và học sinh Trường THPT Chuyên trở lại học tập bình thường từ thứ Hai, ngày 16/3/2020 (tuần lễ 31).

2. Sinh viên, học viên học không tập trung tại Trường tiếp tục học theo hình thức trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

3. Học sinh Trường Thực hành Sư phạm tiếp tục học theo hình thức trực tuyến và trở lại học tập bình thường khi có thông báo của tỉnh Nghệ An.

Giao Bộ phận Truyền thông, Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thông báo rộng rãi để học sinh, sinh viên, học viên được biết và chủ động sắp xếp thời gian.

(Thông tin chi tiết xem tại đây)