Hiện nay, Nhà trường đã tổng hợp xong danh sách sinh viên đăng kí các học phần chuyển đổi trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện và sinh viên kiểm tra, rà soát lại danh sách sinh viên đăng kí học các học phần chuyển đổi, nếu có bất kỳ thay đổi (như sinh viên hủy đăng kí học, đăng kí học bổ sung hoặc sai sót thông tin cá nhân) xin phản hồi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng (trực tiếp qua Đ/c Ngọc Hà, Email: ngocha180688@gmail.com, SĐT: 0945.336.286) trước ngày 16/03/2020. Sau thời gian trên, Nhà trường chốt danh sách để tiến hành xếp lịch thi cho sinh viên. (Chi tiết danh sách đăng kí tại đây)

Trân trọng.