Nhà trường dự kiến tổ chức thi kết thúc học phần của học kỳ 2 năm học 2017- 2018 bắt đầu từ  ngày 17 tháng 5 năm 2018. Vì vậy, Nhà trường thông báo cho các sinh viên học các học phần chuyển đổi được biết và thực hiện. Cụ thể như sau:

+ Các sinh viên học các học phần chuyển đổi đến Trung tâm Đảm bảo Chất lượng đăng ký thi chậm nhất trước 17h00 ngày 15 tháng 5 năm 2018, riêng những sinh viên học các học phần chuyển đổi cùng những học phần thay thế tốt nghiệp đến Trung tâm Đảm bảo chất lượng đăng ký thi trước ngày 04 tháng 5 năm 2018. Lịch thi sẽ được công bố vào 16h00 ngày 17 tháng 5 năm 2018,  lịch thi các học phần chuyển đổi cùng những học phần thay thế tốt nghiệp được công bố vào 16h00 ngày 08 tháng 5 năm 2018 tại văn phòng Trung tâm Đảm bảo chất lượng; trên trang cá nhân của sinh viên (Mục Thông tin đáng chú ý) và trên webside http://trungtamdbcl.vinhuni.edu.vn/


+ Lưu ý:

- Theo quy định, thi cuối kỳ của K58 ở học kỳ II năm học 2017-2018 được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm khách quan.

- Những sinh viên không đăng ký thi hoặc đã đăng ký nhưng vắng thi sẽ nhận 0 điểm ở điểm thi cuối kỳ.

Mọi phản hồi về lịch thi liên hệ Văn phòng Trung tâm Đảm bảo chất lượng hoặc trực tiếp Cô Hương Trà (điện thoại 0982.456.363).

 

                                                   Nghệ An, ngày 18 tháng 4  năm 2018

                                               Trung tâm Đảm bảo Chất lượng