Ngày 25/3/2009 Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã có văn bản 562/ĐBCL về việc xử lý bất thường trong khi tổ chức thi, Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TTĐBCL) hướng dẫn để sinh viên thực hiện khi gặp các bất thường trong thi kiểm tra như sau. 

Các tình huống thường gặp và cách xử lý:

1. Sinh viên chưa có điểm chuyên cần thái độ (ĐCC), điểm giữa kỳ (ĐGK) hoặc điểm thực hành (ĐTH):

Sinh viên tự viết đơn trình bày rõ tình huống đã xảy ra đối với học phần và tình trạng các con điểm bị sai hoặc bị thiếu gửi Văn phòng khoa chuyên ngành (khoa phụ trách giảng dạy học phần).

1.a. Văn phòng khoa kiểm tra bảng ghi kết quả học tập của lớp sinh viên do giảng viên nộp, nếu nhập sót thì thông báo bằng văn bản (có xác nhận của Trưởng bộ môn quản lý học phần và của cán bộ Văn phòng khoa) về TTĐBCL để xử lý.

1.b. Nếu trong bảng điểm chưa có điểm của sinh viên thì thông báo nội dung đơn của sinh viên để giảng viên phụ trách học phần kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra về Khoa chuyên ngành (qua Văn phòng khoa) để xử lý tiếp theo hướng dẫn ở mục 1.a.

2. Sinh viên chưa có điểm thi (ĐT), hoặc cần kiểm tra kết quả thi:

Sinh viên tự viết đơn trình bày tình huống đối với điểm thi (đã dự thi nhưng chưa có điểm, chưa hài lòng với kết quả chấm thi, ...) hoặc điền vào mẫu Phiếu đề nghị kiểm tra điểm (trong các tình huống đơn giản, không cần các giải thích phụ) nộp TTĐBCL; trong đơn trình bày rõ thông tin cá nhân bao gồm các nội dung (họ tên sinh viên, lớp, mã sinh viên (MSV), số điện thoại để tiện liên hệ, tên học phần, một số thông tin khác liên quan đến nội dung cần kiểm tra như thời điểm thi, nơi thi, học kỳ, năm học dự thi đối với những học phần dự thi không thuộc học kỳ ngay trước thời điểm đề nghị kiểm tra điểm).

Sinh viên phải nộp 50.000 đồng lệ phí để chi trả cho việc kiểm tra điểm; khoản lệ phí này sẽ được hoàn trả cho sinh viên nếu có sai sót về phía Nhà trường đối với con điểm (do chấm thi có sai sót, nhập điểm sai, ... dẫn tới việc phải chỉnh sửa con điểm).

3. Sinh viên cần dự thi lần 2 (bao gồm sinh viên vắng thi lần 1, sinh viên được bố trí thi trùng ca thi, sinh viên học lại cùng với các lớp học theo tín chỉ) phải đăng ký dự thi tại TTĐBCL theo lịch chung của Trường công bố tại Bảng tin của TTĐBCL và website của Trường (mục sinh viên và mục TTĐBCL).

- Sinh viên không đăng ký dự thi hoặc sinh viên đăng ký dự thi nhưng vắng thi đều được tính điểm 0 tại lần thi này. Nếu có lý do vắng thi hợp pháp, sinh viên phải báo cáo bằng văn bản (viết đơn kèm xác nhận của Khoa chủ quản và giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc vắng thi) cho TTĐBCL chậm nhất 2 ngày sau đợt thi hoặc sau ngày thi (đối với các học phần tổ chức thi riêng).

Sinh viên gặp khó khăn khi đăng ký học phải đến Phòng Đào tạo.

Các trường hợp khác sinh viên có thể gặp cán bộ TTĐBCL để được hướng dẫn.                               

                                                                                       Trung tâm Đảm bảo chất lượng