KẾ HOẠCH TẬP HUẤN

VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH ĐBCL CỦA ĐƠN VỊ

(Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác ĐBCL)

 

Thực hiện Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Trường Đại học Vinh đến năm 2015 (theo văn bản ngày 23/9/2011), Nhà trường triển khai tập huấn về “xây dựng chiến lược và kế hoạch đảm bảo chất lượng cho đơn vị” trong Trường.

Bước 1: Rà soát và cập nhật đội ngũ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn.

Bước 3: Tổ chức hướng dẫn.

1.     Kế hoạch thời gian: Chuẩn bị trong tháng 12/2012, tập huấn trong tháng 01 năm 2013 (01 buổi). Nhà trường sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

2.     Thành phần tham dự: Toàn bộ cán bộ (tại các đơn vị) trong mạng lưới đảm bảo chất lượng nội bộ và các chuyên viên Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

3.     Địa điểm: Hội trường A nhà A1.

4.     Nội dung:

·         Tổng quan về công tác đảm bảo chất lượng: khái niệm và mô hình đảm bảo chất lượng.

·         Giới thiệu chu trình PCDA.

·         Kế hoạch xây dựng Chiến lược đảm bảo chất lượng của đơn vị.

·         Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2013 của đơn vị.

(Người phụ trách: Đ/c Mạnh Tuấn Hùng và đ/c Trần Đình Quang).

 

                                                                               Nghệ An, ngày 04 tháng 12 năm 2012

                                                                                TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG